OBM_Meisje_reiken_lucht.jpg

onderwijsbureau meppel

Waar staan wij voor:

Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties.

SKONN

SKONN is de afkorting voor de Schoolraad Katholiek Onderwijs Noord-Nederland. Vroeger richtte de SKONN zich op alle aspecten van advisering en voorlichting voor katholieke schoolbesturen, zoals scholenbouw, instandhouding, identiteitsprojecten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van het Onderwijsbureau Meppel. Dit gaf de SKONN ruimte om zich te richten op haar kerntaken.

De SKONN wil een platform zijn voor allen die het katholiek onderwijs in het noorden een warm hart toe dragen. Zij krijgt daarbij ondersteuning van het Onderwijsbureau.

De Schoolraad Katholiek Onderwijs Noord-Nederland (SKONN) is een schoolraad in het bisdom Groningen/Leeuwarden. In een schoolraad zitten vertegenwoordigers van de drie geledingen van een school:

 • Bestuur
 • Leraren
 • Ouders

Ook het Bisdom heeft een vertegenwoordiger in de schoolraad.

De SKONN richt zich voor alle geledingen op de gezamenlijke belangen inzake levensbeschouwelijke identiteit en onderwijs van de katholieke scholen in Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder (NOP):

 • Vertegenwoordiging van ons onderwijs waar nodig
 • Het leveren van bijdragen voor eigentijdse ideeën over de identiteit
 • Voorlichting geven over ontwikkelingen in het onderwijs

Dit platform kan een meerwaarde zijn voor alle vertegenwoordigde geledingen in het platform.

 • Het biedt schoolbesturen de mogelijkheid om signalen vanuit verschillende richtingen op te vangen en te bekijken op de betekenis voor het eigen beleid. Er kan gezamenlijk worden gewerkt aan een breed draagvlak voor katholiek onderwijs.
 • Ouders hebben de mogelijkheid hun inbreng over de ontwikkeling van het katholiek onderwijs op een bovenschools niveau in te brengen. Dit overleg draagt bij aan een gezamenlijk staan voor datgene wat voor de toekomstige toerusting van kinderen van belang wordt geacht.
 • De leraren zijn de dragers van de identiteit van een school. Zij kunnen in dit platform neerleggen wat hen bezighoudt, met betrekking tot de opvoedkundige taak van de school, de relatie tussen school en samenleving en de levensbeschouwelijke opvoeding.In algemene zin, zonder direct aan de consequenties voor de dagelijkse praktijk te hoeven denken, kan worden stilgestaan bij dergelijke vragen.

Sinds 1 januari 2003 zijn de SKONN en de Adviescommissie Identiteit en Catechese, middels een personele unie, met elkaar verbonden. De leden van de Adviescommissie vormen tevens de leden van het bestuur van de SKONN. De Adviescommissie Identiteit en Catechese is het adviesorgaan van het Bisdom als het gaat om identiteitszaken in het onderwijs en catechese.
De Adviescommissie geeft daardoor mede uitvoering aan de activiteiten van de SKONN.

Voorbeelden van de activiteiten van de SKONN

 • Informatie geven over onderwijsontwikkelingen, bijv. door een themabrief "Identiteit" van het Onderwijsbureau Meppel.
 • Aanleveren van kopij voor een schoolkrant.
 • Impulsen geven aan ideevorming over de katholieke school.
 • Verzorgen van themabijeenkomsten.
 • Het beantwoorden van diverse vragen.
 • Onderhouden van landelijke en regionale contacten.
 • Aanbieden van modellen voor gesprekken over identiteit op schoolniveau.
 • Standpunten innemen over recente ontwikkelingen.
 • Ondersteunen van landelijke initiatieven.