OBM_bellenblazen-2-mb.jpg

Reglement en statuut (G)MR

Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is ieder bevoegd gezag verplicht voor de (g)mr een medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut vast te stellen.

In het reglement zijn in ieder geval de volgende zaken geregeld:

  • het aantal leden en de samenstelling;
  • de wijze en organisatie van de verkiezingen van de leden
  • de zittingsduur van de leden;
  • als een lid van de schoolleiding of een personeelslid namens het bevoegd gezag optreedt in besprekingen met de mr, is vastgelegd in welke gevallen op verzoek van de mr het bevoegd gezag de besprekingen zelf voert;
  • de wijze waarop het bevoegd gezag informatie verschaft aan de mr;
  • de termijnen binnen welk de mr tot instemming of onthouding van instemming moet besluiten en de termijnen waarbinnen hij advies moet uitbrengen;
  • als er sprake is van deel- of themaraden: de bevoegdheden van deze raden;
  • wanneer en hoe de mr alle bij de school betrokkenen betrekt bij zijn werkzaamheden;
  • in welke gevallen geheimhouding wordt betracht en
  • de procedure voor de beslechting van die geschillen tussen het bevoegd gezag en de mr waarvoor deze wet niet in een geschillenregeling voorziet.

 Hieronder staan voorbeelden die u kunt downloaden.